Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Seime pateiktas Lietuvos žmonių inicijuotas įstatymo projektas

2015-11-19

Beveik 70 tūkst. Lietuvos piliečių pasirašytas Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projektas, kuriuo siūloma įtvirtinti, kad duomenys asmens tapatybės kortelėje ir pase būtų rašomi tik valstybine kalba lapkričio 19 d. piliečių iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" atstovo akademiko Eugenijaus Jovaišos pateiktas Seime.

Ši iniciatyva telkti Lietuvos žmones į kovą už valstybinės kalbos išsaugojimą kilo tada, kai pagal socialdemokratų G. Kirkilo ir I. Šiaulienės parengtą įstatymo projektą dalis dabartinių Lietuvos pilie-čių vardų ir pavardžių asmens dokumentuose būtų rašomi ne valstybine kalba, leidžiant Lietuvos piliečių asmenvardžius rašyti nelietuviškais rašmenimis, leidžiant naudoti tris papildomus simbolius - w, q, x, jeigu pateikiamas su tokia pavarde ar vardu dokumento šaltinis.

Seimo nariai V. Stundys, R. Baškienė, P. Urbšys ir kiti parengė įstatymo projektą, siūlydami, kad piliečio vardas ir pavardė būtų įrašomi tik valstybine kalba, o jo pageidavimu vardas ir pavardė galėtų būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis antrajame paso puslapyje, kaip tai sėkmingai naudojama Latvijoje. Tačiau minėtas įstatymo projektas Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pasiūlytas atmesti, pritariant I. Šiaulienės ir G. Kirkilo projektui.

Iniciatyvinės grupės "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" įstatymo projekte, kurį pasirašydami palaikė Lietuvos žmonės siūloma (kaip ir ankstesniame Seimo narių V. Stundžio, R. Baškienės, P. Urbšio ir kitų parengtame projekte), kad piliečio vardas ir pavardė būtų įrašomi valstybine kalba - lietuvių kalbos abėcėlės 32 raidėmis ir pagal tarimą. Drauge su šiais privalomais užrašais valstybine kalba, piliečio pageidavimu jo vardas ir pavardė galėtų būti užrašyti ir kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys). Šie užrašai kita kalba pase būtų rašomi kitų įrašų skyriaus pirmajame puslapyje, o asmens tapatybės kortelėje - kitoje kortelės pusėje.

Akademikas Eugenijus Jovaiša, pateiktas Seime Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo projektą kalbėjo: " Lietuvos Konstitucinis Teismas ne kartą, taip pat ir 2014 m. patvirtino pagrindinį principą - vardai ir pavardės Lietuvos piliečio asmens dokumentuose turi būti rašomi valstybine kal-ba, turi būti paisoma konstitucinio imperatyvo valstybinę kalbą saugoti. Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad asmenvardžių rašymas valstybine kalba piliečių teisių nepažeidžia, Europos Teisingumo Teismas taip pat pripažino, kad kiekviena valstybė turi teisę nustatyti tokią vartojimo tvarką, kad jų rašyba būtų patogi piliečių daugumai. "Talka už Lietuvos valstybinę kalbą" tokią tvar-ką ir siūlo. Rašymas valstybine kalba sudaro vienodas sąlygas lietuviams ir visiems tautinių bendrijų nariams rašyti tais pačiais rašmenimis. Jokios piliečių grupės, susidarančios tautiniu pagrindu, neturi privilegijų dėl asmenvardžių rašymo. Mūsų valstybė visada buvo suinteresuota visuomenės pilietine integracija, todėl neturėtų ir dabar skirstyti piliečių pagal tautybę, neturėtų taikyti jiems skirtingų as-menvardžių rašymo taisyklių. Pabrėžtina, jog turime užtikrinti, kad nebūtų pažeistas konstitucinis Valstybinės lietuvių kalbos statusas, kad nebūtų pažeistas tautinių bendrijų lygiateisiškumo princi-pas, kad būtų užkirstas kelia nelietuviškų asmenvardžių, rašomų originalo kalba, iškraipymui, kad ne-pažeistumėm lietuvių kalbos sistemos ir lietuvių kalbos savitumo, kad tai derėtų su lietuvių kalbos vartojimo tradicija ir derėtų su 2011 m. spalio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos intelektualų susitikime su Lietuvos Seimo vadovybe išreikšta pozicija dėl nelietuviškų pavardžių rašymo nepagrindiniame pus-lapyje idėja ir ją įgyvendintų."

"Tikimės, kad Seimas gerbs piliečių valią ir priims teisingą sprendimą. Neabejojame, kad čia išdėstyti motyvai, kurie buvo svarbūs 70 tūkst. Lietuvos piliečių, bus ne mažiau svarbūs tautos atstovams. Lietuvių kalba yra tai, pagal ką mus pažįsta pasaulis, yra ir tai, pagal kurios teritorinį paplitimą brė-žiama mūsų valstybės erdvė. UNESCO akcentuojamas mažųjų kalbų išsaugojimo būtinumas, ypač tokios kaip baltų, siaurinant jos vietą viešojoje ir oficialioje erdvėje ateityje gali turėti sunkiai numa-tomų pasekmių mūsų tapatybei" - akcentavo E. Jovaiša.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, kuri buvo vienintelė Lietuvos Respublikos Seime atstovaujama partija, prisijungė prie "Talkos už Lietuvos valstybinę kalbą" akcijos ir surinko 31 153 parašus, kas tapo šios akcijos sėkmės pagrindu. LVŽS atstovė, Seimo narė R. Baškienė, tiek dalyvaudama mitinguose: "Už kalbą", tiek savo pareiškimuose visada pasisakydama už valstybinės kalbos išsaugojimo svarbą, kaip mūsų tautos išlikimo garantą, džiaugėsi: "Lietuvos žmonės turi konstitucinę teisę teikti įstatymų projektus, nors tai gana sunkiai įgyvendinama - surinkti 50 tūkstančių parašų, tačiau mums pavyko - atliktas ypatingas darbas, surinkti parašai, įrodant, kad Lietuvos žmonėms svarbi mūsų kalba. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis tai yra pirmasis reikiamą parašų skaičių surinkęs projektas per pastaruosius aštuonerius metus. Svarbu ir tai, kad Seimas balsų dauguma pagrindiniu komitetu šiam įstatymui svarstyti paskyrė Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą, nes pagal Seimo statutą, kiekvienas komitetas turi savo veiklos sritis ir kompeten-cijas. Kalbos dalykai, o šiuo atveju kalbame kaip tik apie valstybinės kalbos vartojimo sritį, yra pri-skirti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, o ne Teisės teisėtvarkos komitetui."

Papildomais komitetais paskirti Biudžeto ir finansų, Teisės ir teisėtvarkos ir Žmogaus teisių komite-tai. Svarstymas bus tęsiamas Seimo pavasario sesijoje.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11