Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Diskusija apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį, įgyvendinant Jungtinių Tautų "Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų"

2016-03-23

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai surengė diskusiją apie UNESCO ir Lietuvos vaidmenį, įgyvendinant Jungtinių Tautų "Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 metų", kurioje dalyvavo ambasadorius Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas UNESCO dr. Arūnas Gelūnas.

Ambasadorius pasidžiaugė, kad Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovybė prie UNESCO 2015 m. lapkričio 17 d. išrinkta UNESCO Vykdomosios Tarybos nare, o artimiausiems dvejiems metams tapo šios tarybos vicepirmininke. Šis faktas byloja apie išaugusią Lietuvos įtaką UNESCO ir galimybę pareikšti savo nuomonę priimant svarbiausius sprendimus. Artimiausių metų veikloje didelį vaidmenį užims "Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030-ųjų" tikslų įgyvendinimo svarstymas.

Niujorke rugsėjo 25 dieną buvo patvirtintas šis itin svarbus dokumentas - "Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų". Susitarime, dėl kurio derybos vyko daugiau nei dvejus metus, numatyta iš viso septyniolika naujų darnaus vystymosi tikslų, kurie pakeis nuo 2000 m. galiojusius Tūkstantmečio vystymosi tikslus. Tūkstantmečio vystymosi tikslai daug prisidėjo prie skurdo sumažinimo visame pasaulyje, tačiau atsakomybę jie pirmiausiai numatė besivystančioms šalims ir neturėjo bendros įgyvendinimo strategijos. Rengiant naująją darbotvarkę iš šių klaidų buvo pasimokyta - ji yra ambicingesnė ir numato konkrečius veiksmus ne tik besivystančioms, bet ir išsivysčiusioms šalims. Veiksmų spektras taip pat yra gerokai platesnis ir apima visas tris darnaus vystymosi dimensijas: aplinkosauginę, socialinę ir ekonominę. Tarp būsimos darbotvarkės tikslų numatyta kovoti su skurdu, skatinti darnų vystymąsi ir vartojimą, švelninti klimato kaitą, gerinti infrastruktūrą, kurti atskaitingas institucijas, užtikrinti gerą valdymą. Taip pat bus siekiama užbaigti neįgyvendintus Tūkstantmečio vystymosi tikslus, daug dėmesio skiriama žmogaus teisėms ir lyčių lygybei. Esminis naujosios darbotvarkės principas yra "nepalikti nei vieno" - tikslai bus laikomi pasiektais tik tada, jeigu jie bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms. Prie kiekvieno iš 17 darnaus vystymosi tikslų yra numatyti konkretūs uždaviniai, kurių iš viso yra 169, ir įgyvendinimo priemonės.

Naujoji darbotvarkė taip pat turės nuoseklią pažangos stebėsenos ir tikslų peržiūros sistemą. Stebėsena bus vykdoma trimis lygiais - nacionaliniu, regioniniu ir pasauliniu. Pasauliniu lygiu pagrindinė priežiūros institucija bus JT Aukšto lygio politinis forumas, kuriam bus teikiamos savanoriškos ataskaitos. Siekiant kokybiškos stebėsenos, nemažas iššūkis bus ir mažiau išsivysčiusių šalių statistikos tarnybų sustiprinimas, nes tinkamam pažangos matavimui reikės itin gero duomenų rinkimo ir apdorojimo.

Seimo narė Rima Baškienė kalbėjo, kad būtina apie šį svarbų dokumentą - Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų, plačiau informuoti visuomenę. Per švietimą ir kultūrą padėti spręsti socialines problemas.

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto nariai pasiūlė 2016 metų rugsėjo mėn. surengti konferenciją Seime, o dabartiniame etape paskatinti į šią veiklą įsijungti Seimo komitetus ir ministerijas. Jie akcentavo mūsų valstybės dalyvavimo šiame procese svarbą ir siūlė, kad atskiras, išskirtinis dėmesys turi būti skiriamas gamtos apsaugai bei kultūrinio paveldo išsaugojimui, jaunųjų mokslininkų skatinimui.

Seimo narė Rima Baškienė kalbėjo, kad per švietimą ir kultūrą galima padėti spręsti socialines problemas. Ji akcentavo, kad būtina apie šį svarbų dokumentą - "Keiskime mūsų pasaulį: Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų", jame numatytus darnaus vystymosi tikslus plačiau informuoti visuomenę, tikintis jos aktyvaus įsijungimo pasaulio keitimo tikslą.

Darnaus vystymosi tikslai paskelbti dokumente - Keiskime mūsų pasaulį :Darnaus vystymosi darbotvarkė iki 2030 metų" :

1 tikslas. Panaikinti visų formų skurdą visose šalyse.

2 tikslas. Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį.

3 tikslas. Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę.

4 tikslas. Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.

5 tikslas. Pasiekti lyčių lygybę.

6 tikslas. Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją.

7 tikslas. Užtikrinti visiems galimybę naudotis prieinama, patikima, darnia ir modernia energija.

8 tikslas. Skatinti tvarų, įtraukų ir darnų ekonomikos augimą, produktyvų įdarbinimą ir deramą darbą.

9 tikslas. Kurti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią industrializaciją ir skatinti naujoves.

10 tikslas. Mažinti nelygybę tarp šalių ir pačiose šalyse.

11 tikslas. Pasiekti, kad miestai ir gyvenvietės taptų,saugūs, atsparūs ir darnūs.

12 tikslas. Užtikrinti darnius vartojimo ir gamybos modelius.

13 tikslas. Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos poveikiu veiksmų.

14 tikslas. Išsaugoti ir tausiai naudoti vandenynus, jūras ir jūrų išteklius darniam vystymuisi.

15 tikslas. Saugoti, atkurti ir skatinti darnų sausumos ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, sustabdyti žemės būklės blogėjimą ir pakeisti šį procesą priešinga kryptimi bei sustabdyti biologinės įvairovės praradimą.

16 tikslas. Skatinti taikias ir įtraukias visuomenes darniam vystymuisi, suteikti visiems galimybes reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas ir įtraukias institucijas visais lygiais.

17 tikslas. Stiprinti įgyvendinimo priemones ir atgaivinti pasaulinę darnaus vystymosi partnerystę.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11