Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Kauno arkikatedroje bazilikoje paminėti iškilmingi jubiliejai

2016-05-22

Kauno arkikatedroje bazilikoje arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius iškilmingai minėjo vyskupystės 25-erių metų jubiliejų, arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas - 25-erių metų kunigystės jubiliejų. Abu jubiliatai - vienas vyskupo, kitas kunigo - šventimus priėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje.

Iškilmingos Eucharistijos pradžioje arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir savo vardu visus sveikino jai vadovavęs arkivyskupas Lionginas Virbalas, kuris minėtas sukaktis prašė palydėti malda, atkreipdamas dėmesį, jog pašaukimas yra kelias, Viešpaties, sykiu ir tų žmonių, kurie eina kartu, dovana bei liudijimas. Eucharistiją koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro López Quintana, kardinolas Audrys Juozas Bačkis bei Lietuvos vyskupai. Eucharistiją kartu šventė daugiau kaip pusšimtis kunigų. Giedojo arkikatedros choras, vadovaujamas Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės. Iškilmėse dalyvavo Lietuvos Stačiatikių Bažnyčios Vilniaus ir visos Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kun. Nikolajus Murašovas. Seserys vienuolės, taip pat kurijos bei jos institucijų, kitų bažnytinių organizacijų darbuotojai, katalikiškų švietimo įstaigų, miesto ir šalies valdžios atstovai.

Apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro López Quintana perskaitė išskirtinį pasveikinimą - popiežiaus Pranciškaus, kurį Šventasis Tėvas kaip broliškos meilės ženklą skyrė arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui, suteikdamas apaštališkąjį palaiminimą vyskupystės konsekracijos 25-mečio proga. Lietuvos Vyskupų Konferencijos vardu sveikinęs kard. Audrys Juozas Bačkis pabrėžė arkivyskupo Sigito dovaną surinkti žmones į Bažnyčios atkūrimo ir atnaujinimo darbus, išreiškė vyskupų dėkingumą už aiškų vadovavimą Vyskupų Konferencijai, drąsų Bažnyčios interesų gynimą ir palinkėjo arkivyskupui Lionginui, pradedančiam savo tarnystę Kauno arkivyskupijoje Gailestingumo jubiliejaus metais, būti geruoju ganytoju.

Arkivyskupijos kunigų vardu sveikino Apaštalų Sosto garbės prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas Stačiatikių Bažnyčios vardu Kauno ganytojus sveikino arkivyskupas Inokentijus. Arkivyskupas emeritas Sigitas sakė šv. Mišiose dėkojęs Dievui už visus žmones, kuriuos sutiko savo kelyje - vyskupus, kunigus, seseris vienuoles, dėkojo už labai jam brangius pasauliečius, aktyviai, su idealizmu ir uolumu įsitraukusius į Bažnyčios darbą. Arkivysk. Sigitas kvietė lydėti ir savo įpėdinį arkivyskupą Lionginą, kurio laukia ilgas kelias ir šis kelias neš vaisius su kitų žmonių pagalba ir malda.

Arkivyskupijos konferencijų salėje jubiliatus arkivyskupą emeritą SigitąTamkevičių ir arkivyskupą metropolitą Lionginą Virbalą sveikino Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus, Kauno kunigų seminarijos bendruomenė, katalikiškų mokyklų bei miesto savivaldos, LR Seimo parlamentinės grupės "Už šeimą" atstovai: R. Dagys, R. Baškienė, A. Dumčius, K. Starkevičius, E. Vareikis, P. Urbšys.

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11