Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Priimta nauja Vaikų išlaikymo fondo įstatymo redakcija - didėja išmokos, gerės išieškojimas

2017-09-28

107 parlamentarams balsavus už, Seimas priėmė naujos redakcijos Vaikų išlaikymo fondo įstatymą, nustatydamas valstybės įsipareigojimo garantuoti vaiko išlaikymą, kai yra šiame įstatyme nustatytos sąlygos, vykdymą ir valstybės mokamų išmokų, skirtų vaikams išlaikyti, administravimo pagrindus. Įstatyme įtvirtinta, kad išmokas nuo šiol administruos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga.

Išmokų administratorius skirs ir mokės išmokas, lygias teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko išlaikymo sutartimi nustatytam vaiko išlaikymo lėšų dydžiui.

Seimas, pritardamas mūsų pasiūlymui, padidino maksimalų išmokos dydį. Nustatyta, kad išmoka vienam vaikui per mėnesį bus 1,8 bazinės socialinės išmokos dydžio (68,4 euro) per mėnesį, buvo - 57 eurai. Įstatyme įtvirtinta, kad išmokų administratorius, šio įstatymo nustatyta tvarka mokantis išmokas, nuo išmokos išmokėjimo momento įgis teisę išieškoti iš skolininko išmokėtas išmokas ir nustatyto dydžio delspinigius už kiekvieną įsiskolinimo dieną, skaičiuojamus nuo negrąžintos įsiskolinimo sumos. Išmokų administratorius pradės skaičiuoti delspinigius kitą dieną po išmokų išmokėjimo ir baigs skaičiuoti išmokėtų išmokų grąžinimo dieną įskaitytinai.

Išmokėtos išmokos ir apskaičiuoti delspinigiai iš skolininko bus išieškomi Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais ir terminais.

Įstatymas bus taikomas asmenims, nesukakusiems 18 metų, taip pat vyresniems negu 18 metų nedarbingiems asmenims, kuriems iki sukankant 18 metų buvo nustatytas neįgalumas, ir vienam iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu arba tėvų susitarimu nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, arba globėjui (rūpintojui), kuris kreipiasi dėl išmokų mokėjimo ir kuris atitinka šiame įstatyme nustatytas sąlygas, taip pat asmenims, kurie teismo sprendimu arba pagal teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį privalo mokėti vaiko išlaikymo lėšas, bet nevykdo teismo sprendimo arba nemoka visos teismo priteistos sumos.

Teisę į išmokas turės vaikai Lietuvos piliečiai, asmenys be pilietybės arba užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvoje, o neturinčio gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą; vaikai, ilgiau kaip mėnesį negaunantys vaiko išlaikymo lėšų ar gaunantys tik dalį vaiko išlaikymo lėšų. Taip pat nustatyta, kad prašymą dėl išmokų teikiantis pareiškėjas turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, asmuo be pilietybės arba užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvoje, kurio duomenys apie gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurios teritorijoje jis gyvena, yra įrašyti į Gyventojų registrą.

Priimti, Vaikų išlaikymo fondo ir kitų susijusių įstatymų pakeitimai, kurie keičia jau beveik dešimtmetį veikiančio "alimentų" fondo tvarką

Kaip viena iš iniciatorių, kad Vaikų išlaikymo fondas būtų įkurtas, džiaugiuosi, kad šiais metais Vyriausybei fiksuojant didėjančias mokestines pajamas pagaliau surasta galimybė ir penktadaliu - 20 procentų - didėja išmokos vaikams. Vaikų išlaikymo fondas per 2008-2016 m. iš viso gavo daugiau nei 53 tūkst. prašymų išmokoms gauti; vidutiniškai per mėnesį išmokas gauna apie 22,7 tūkst. vaikų. Per fondo veiklos laikotarpį vaikams, kurių išlaikymui skirtas teismo priteistas lėšas "pamiršo" mokėti jų tėvai, valstybė išmokėjo per 128 mln. eurų. Praėjusių metų valstybės biudžete Vaikų išlaikymo fondui finansuoti buvo skirta 15 mln. eurų, įsigaliojus pakeitimams ši suma sieks 18 mln. eurų.

Parengta pagal LR Seimo informaciją

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11