Rima Baškienė

Lietuvos Respublikos Seimo narė

Pradedama atsakinga priimtų įstatymų stebėsena. Seime pateikta informacija apie Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymo įgyvendinimą.

2018-03-20

Socialinės apsaugos ir darbo ministas Linas Kukuraitis LR Seime pasidžiaugė naujai pradėta vykdyti parlamentine kontrole - galimybe pristatyti, kaip sekasi įgyvendinti vieną svarbiausių šiuo metu so-cialinių reformų - Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymą, kuris buvo priimtas rudens sesijoje ir jo įsigaliojimas numatytas nuo liepos 1 dienos.

Pagrindiniai reformos tikslai - laiku ir šeimos poreikius atitinkančios prevencinės pagalbos vai-kui ir šeimai suteikimas. Kaip žinoma, vaikų teisių apsauga prasideda nuo pagalbos šeimai, nuo pre-vencinių paslaugų, ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų.

Antrasis tikslas - atsakingas situacijos įvertinimas kai tenka paimti vaiką iš šeimos. Šiuo metu turime 60 skirtingų reglamentų, kaip veikia vaikų teisės ir socialiniai darbuotojai dėl vaikų paėmimo kiekvienoje savivaldybėje.

Trečiasis - centralizuota vaiko teisių apsaugos institucija, viena vaiko teisių apsaugos sistema ir kvalifikuoti specialistai.

Kas jau yra šiuo metu padaryta teisės aktų srityje - parinktas įstatymų pakeitimų paketas, t. y. CK, CPK, ANK, smurto artimoje aplinkoje, Socialinių paslaugų, Vaiko minimalios ir vidutinės prie-žiūros įstatymų paketas, jis šiuo metu derinamas Vyriausybėje, ir pavasario sesijoje bus teikiamas Seimui. Taip pat yra parengtas Vyriausybės nutarimų projektų paketas, t. y. visos vaikų teisių apsau-gos ir įvaikinimo tarnybos, kuri yra centralizuojama ir didinama, nuostatai, apibrėžtos funkcijos. Taip pat yra parengti veiklos aprašai, kurių laukia visos savivaldybės, vaikų teisių specialistai, socialiniai darbuotojai. Globos centrų veiklos aprašas, jau yra parengtas, Atvejo vadybos aprašas šiuo metu yra paskutiniame derinimo etape, taip pat Vaiko situacijos grėsmės lygio nustatymo ir Vaiko paėmimo iš šeimos aprašai. Tai yra būtent tas instrumentas, kuriuo turės vadovautis visi vaikų teisių specialistai pagal tam tikrą algoritmą, kuris yra reikalingas, kad nebūtų jokių subjektyvių klaidų.

Kas padaryta pertvarkant struktūrą ? Yra išgrynintos vaiko teisių apsaugos ir savivaldybių funk-cijos, suformuota tarnybos organizacinė struktūra ir nuostatai, sudaryti visi pertvarkos planai ir biu-džetai ir atitinkamai telkiamos kompetencijos, kad visa tai įgyvendintume.

Kalbant apie žmogiškuosius išteklius, tai yra vaiko teisių specialistus, kurie dirba savivaldybėse - jiems yra pateikti darbo pasiūlymai, informaciniai pranešimai visiems 375 vaiko teisių specialis-tams. Iš 59 savivaldybių gavome atsakymus ir tik 8 % darbuotojų kol kas nesutinka pereiti į naująją struktūrą.

Darbuotojų perkėlimo procedūros prasidės balandžio 15 dieną, mums reikia Vyriausybės nutari-mo dėl įstaigos nuostatų ir didžiausio leistino skaičiaus, tada mes visiems išdalinsime pareigines in-strukcijas. Numatoma, kad tarnyboje iš viso dirbs 644 darbuotojai. Planuojami mokymai tiek vaiko teisių apsaugos darbuotojų, tiek socialinių darbuotojų, kurie dirbs savivaldybėje, ir atvejo vadybinin-kų gegužės ir birželio mėnesį, nes nuo liepos 1 dienos pagal įstatymą pradės veikti naujas būdas, kaip yra padedama vaikams, tai būtent per atvejo vadybą, kuri privaloma sprendžiant vaiko teisių klausi-mus. Dėl to turi būti apmokyti visi vaiko teisių darbuotojai ir socialiniai darbuotojai. Tam yra numa-tyti resursai.

Kas dar yra padaryta? Planuojame, kad bent 40 savivaldybių padės bent jau šiame etape išlaiky-ti darbo vietas ir tas patalpas, kuriose šiuo metu veikia vaiko teisių tarnybos. 42 automobilius per-duoda savivaldybės, 44 bus papildomai nuomojami. Tai turėtų užtikrinti poreikį tiek kasdieniu pa-grindu lankyti šeimas ir užtikrinti transporto poreikį, tiek užtikrinti budėjimą, kurį organizuosime per budinčiuosius, taip pat ir mobiliųjų komandų poreikį. Jau yra supirktos visos būtinos vaiko teisių ap-saugos darbuotojams veiklos priemonės, tai yra ir stacionarūs telefonai, mobilūs telefonai, planšetės, kompiuteriai, projektoriai, ekranai, trikojės lentos, automobilių kėdutės, baldai, kanceliarinės ir kitos prekės, taip pat vyksta pirkimo procedūros dėl ryšių programinės įrangos, baldų pirkimo ir t. t., tam, kad struktūra ir ūkis pradėtų funkcionuoti nuo liepos 1 dienos.

Kas padaryta komunikacijos srityje? Jau yra susitikta su 60 savivaldybių administracijomis, bu-vo susitikimai su visomis, taip pat su vaiko teisių atstovais. Kas savaitę Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir tarnyba suinteresuotoms šalims siunčia aktualią Vaiko teisių apsaugos tarnybos centrali-zavimo informaciją. Kiekvieną mėnesį teikiama mėnesio ataskaita Vyriausybei, Strateginių pokyčio grupei. Reformos eiga pristatyta ir prezidentūrai, ir keletui Seimo komitetų, taip pat Savivaldybių asociacijai. Atitinkamai susitikta su Policijos departamentu, aptarta bendradarbiavimo tvarka nuo lie-pos 1 dienos ir bus pasirašytas atskiras susitarimas dėl naujos struktūros darbo.

Nuo lapkričio 1 dienos socialiniams darbuotojams, visiems, kurie dirba su rizikos šeimomis, yra padidintas darbo užmokestis 15 %. Atvejo vadybininkų pareigybėms savivaldybėms yra skirta papil-domai virš 3,5 mln. eurų. Juos savivaldybės įdarbins, mes apmokysime ir jie toliau bendradarbiaus su vaikų teisių specialistais.

Stiprinamas darbas su šeimomis. Kiekviena savivaldybė įgyvendina europinį projektą - kom-pleksinės paslaugos šeimai, kuriuo teikiamos įvairios paslaugų rūšys, kad sustiprintume šeimas. Yra numatyta iki 2020 metų 21 mln., kurios bus išdalintos savivaldybėms pagal gyventojų skaičių. Papil-domai iš Finansų ministerijos planuojame gauti dar 20 mln. eurų darbui su šeimomis stiprinti. Tos lė-šos turėtų būti suplanuotos iki šių metų rugsėjo 1 dienos.

Vaikų dienos centrai. Tai iš tiesų yra sritis, kurią reikia nuolat vystyti. Papildomai šiemet finan-suojame arti 20 %.

Iššūkiai :

- Netikėjimas, kad nauja sistema veiks gerai, tai jaučiasi savivaldybės vadovų kalbose.

-Antrasis iššūkis būtų žmogiškieji ištekliai ir kompetencija bei finansiniai resursai.

-Trečiasis iššūkis - bendradarbiavimo tęstinumas, nes kai kuriose savivaldybėse tikrai labai gerai veikia sistemos. Jau dabar vaikų teisių ir socialiniai darbuotojai veikia atvejo vadybos principu, jau dabar yra paslaugų tinklas, jau dabar visi žino, kas ir ką daro. Užtikrinti, kad tas bendradarbiavimas nesugriūtų, yra viena pagrindinių mūsų užduočių, todėl ir prašom, kad leistų mums pasilikti tose dar-bo vietose, kad tos darbo sutartys, partnerystės sutartys, kurios yra numatytos, visos būtų tęsiamos, kad išliktų tie patys darbuotojai, nes būtent darbuotojai išlaiko bendradarbiavimą.

Dar vienas iš iššūkių, kai savivaldybės sako, kad mums perduodama didžioji dalis funkcijų, tai vienintelės funkcijos, kurios perduodamos, kurių savivaldybės neturėjo, yra būtent susijusios su glo-bos nustatymu ir organizavimu. Anksčiau dalį tų funkcijų atlikdavo vaikų teisių specialistai. Savi-valdybėms turėtų būti aišku, ką jos darys naujai. Važiuojant per savivaldybes, akivaizdu, kad labai skiriasi paslaugų šeimai išvystymas. Kai kuriose savivaldybėse mes turime po 14 dienos centrų, Tuo tarpu kitose savivaldybėse turime vieną ar du centrus. Netolygus išvystymas yra viena iš problemų, kurią reikia spręsti greičiausiai, kai tik nustatysime bazinį paslaugų šeimai paketą pagal Šeimų stipri-nimo įstatymą. Iki rugsėjo 1 dienos Vyriausybė kartu su savivaldybėmis turi patvirtinti bazinį paslau-gų šeimai paketą, tai reiškia, kokios paslaugos, kokioms šeimoms ir kokiu atstumu turi būti prieina-mos.

(Parengta pagal SADM ministro L. Kukuraičio pranešimą Seime)

← Atgal

Nuorodos

341 įstatymų projektas →
310 pasiūlymai įstatymams →
Spaudos konferencijų archyvas →

Kontaktai

Kabinetas Seime: III-319
Kabineto Seime telefonas: (85)2396654

Mobilus telefonas: 869842173
Elektroninis paštas: rima.baskiene@lrs.lt

Biuras Šiauliuose: Vilniaus g. 263-110
Biuras Kuršėnuose: J. Basanavičiaus g. 5-11